• I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Grecka Panorama” („Konkurs”) jest Grecos Holiday sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76 A, 60-311 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000249102, kapitał zakładowy: 440.000,00 zł., NIP: 778 – 14 – 32 – 010 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego („Regulamin”).
 3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://www.blog.grecos.pl/regulamin.
 4. Organizator
 przeprowadza Konkurs w ramach swojego systemu teleinformatycznego, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej: grecos.pl/konkurs. Organizator komunikuje się z Uczestnikami Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez Uczestnika, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: http://www.blog.grecos.pl/regulamin wielkiegreckiewakacje.plzmienionego tekstu jednolitego Regulaminu i poinformowanie o zmianie Regulaminu na stronie internetowej: blog.grecos.pl/konkurs, jak również na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.
 7. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub okoliczności nieleżących po stronie Organizatora i niezależnych od niego, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu, w tym także bez wyłonienia zwycięzców. Organizator poinformuje o zawieszeniu, przerwaniu, przedłużeniu lub odwołaniu Konkursu na stronie internetowej: grecos.pl/konkurs, jak również na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.

 

 

 • II

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

 1. Z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i spełniające inne wymogi szczegółowo określone w Regulaminie („Uczestnik”).
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.

 

 • III

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 03.12.2016 r. do dnia 09.12.2016 r. włącznie, przy czym rodzaj nagród możliwych do wygrania w Konkursie uzależniony jest od czasu wzięcia w nim udziału, na zasadach określonych poniżej.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:
 • wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej: grecos.pl/konkurs, poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych oraz wpisanie kodu alfanumerycznego zawartego na broszurach propagujących Konkurs, które Organizator będzie rozprowadzał w dniach 3 – 4.12.2016 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, w trakcie wydarzenia promocyjnego pod nazwą: „Grecka Panorama”. Istnieje możliwość wypełnienia formularza rejestracyjnego bez wpisywania kodu alfanumerycznego (w takim przypadku, pole przeznaczone w formularzu na wpisanie kodu należy pozostawić niewypełnione), jednakże Nagroda Pierwszego Stopnia i Nagroda Trzeciego Stopnia zarezerwowane są dla tych Uczestników, którzy wypełnili formularz rejestracyjny wpisując kod alfanumeryczny,
  • udzielić odpowiedzi na przygotowane przez Komisję Konkursową dwa pytania zamknięte, zawierające kilka wariantów odpowiedzi, dotyczące usługi Organizatora świadczonej pod nazwą: „Grecos Active by Ewa Chodakowska”,
  • udzielić maksymalnie trzyzdaniowej odpowiedzi na pytanie: „co robisz, żeby na wakacjach cieszyć się najlepszą formą pod słońcem?”.
 1. W Konkursie biorą udział tylko Ci Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki Konkursu, wysyłając, w czasie trwania Konkursu, za pośrednictwem strony internetowej: grecos.pl/konkurs zgłoszenie do udziału w Konkursie, obejmujące prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny wskazany w ppkt. 1.1 powyżej oraz odpowiedzi na pytania, o których mowa w ppkt. 1.2 i 1.3 powyżej.
 2. Za moment złożenia zgłoszenia udziału w Konkursie poczytuje się chwilę wprowadzenia danych informatycznych, obejmujących informacje, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1 Regulaminu do systemu teleinformatycznego Organizatora.
 3. Zgłoszenia złożone po wskazanych w Regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub których Organizator nie mógł przewidzieć, ani uniknąć. Organizator nie zapewnia Uczestnikom urządzeń, ani infrastruktury umożliwiających dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

 1. Wyłonienie Zwycięzców

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa w ciągu trwania Konkursu wybierze 2 (dwóch) zwycięzców Nagrody Pierwszego Stopnia, 1 (jednego) zwycięzcę Nagrody Drugiego Stopnia oraz 14 (czternastu) zwycięzców Nagrody Trzeciego Stopnia.
 4. Pierwszym zwycięzcą Nagrody Pierwszego Stopnia zostanie Uczestnik, który:
  • wypełni formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt.  1 Regulaminu wpisując kod alfanumeryczny,
  • złoży zgłoszenie udziału w Konkursie dnia 03.12.2016 r.,
  • udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.2  Regulaminu,
  • udzieli odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, która zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi zawartych w zgłoszeniach złożonych w dniu 03.12.2016 r.
 5. Drugim zwycięzcą Nagrody Pierwszego Stopnia zostanie Uczestnik, który:
  • wypełni formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.1 Regulaminu wpisując kod alfanumeryczny,
  • złoży zgłoszenie udziału w Konkursie dnia 04.12.2016 r.,
  • udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt.  2 Regulaminu,
  • udzieli odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, która została najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi zawartych w zgłoszeniach złożonych w dniu 04.12.2016 r.
 6. Zwycięzcą Nagrody Drugiego Stopnia zostanie Uczestnik, który:
  • wypełni formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.1 Regulaminu, bez wpisywania kodu alfanumerycznego,
  • złoży zgłoszenie udziału w Konkursie w czasie trwania Konkursu,
  • udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.2 Regulaminu,
  • udzieli odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, która została najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi zawartych w zgłoszeniach Uczestników, którzy wypełnili formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.1 Regulaminu, bez wpisywania kodu alfanumerycznego.
 7. Zwycięzcami Nagrody Trzeciego Stopnia zostanie 7 (siedmiu) Uczestników, którzy:
  • wypełnią formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt.  1 Regulaminu wpisując kod alfanumeryczny,
  • złożą zgłoszenie udziału w Konkursie dnia 03.12.2016 r., w godzinach 10.00 – 17.50,
  • udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.2  Regulaminu,
  • udzielą odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, która zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi zawartych w zgłoszeniach złożonych w dniu 03.12.2016 r., w godzinach 10.00 – 17.50.
 8. Zwycięzcami Nagrody Trzeciego Stopnia zostanie także 7 (siedmiu) Uczestników, którzy:
  • wypełnią formularz rejestracyjny, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt.  1 Regulaminu wpisując kod alfanumeryczny,
  • złożą zgłoszenie udziału w Konkursie dnia 04.12.2016 r., w godzinach 10.00 – 17.50,
  • udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.2  Regulaminu,
  • udzielą odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, która zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową spośród wszystkich odpowiedzi zawartych w zgłoszeniach złożonych w dniu 04.12.2016 r., w godzinach 10.00 – 17.50.

Otrzymanie Nagrody Trzeciego Stopnia nie wyklucza możliwości otrzymania także Nagrody Pierwszego Stopnia.

Termin realizacji nagrody Trzeciego Stopnia: 31.12.2016 na wakacje dostępne w ofercie Grecos Holiday na sezon 2017.

 1. Oceniając odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności poprawność językową, oryginalność i kreatywność udzielonej odpowiedzi.
 2. Pierwszy zwycięzca Nagrody Pierwszego Stopnia zostanie ogłoszony dnia 04.12.2016 r. do godziny 13.00, w trakcie wydarzenia promocyjnego Organizatora pod nazwą: „Grecka Panorama”, które odbędzie się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, a także na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.
 3. Drugi zwycięzca Nagrody Pierwszego Stopnia zostanie ogłoszony dnia 05.12.2016 r. do godziny 13.00, na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.
 4. Zwycięzca Nagrody Drugiego Stopnia zostanie ogłoszony dnia 14.12.2016 r. do godziny 13.00 na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.
 5. Zwycięzcy Nagrody Trzeciego Stopnia zostaną ogłoszeni, odpowiednio 03.12.2016 r. (pierwszych siedmiu zwycięzców) i 04.12.2016 r. (drugich siedmiu zwycięzców), do godz. 18.30, w trakcie wydarzenia promocyjnego Organizatora pod nazwą: „Grecka Panorama”, które odbędzie się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, a także na stronie internetowej Organizatora na portalu Facebook.
 6. Zwycięzca każdej z nagród zostanie poinformowany o fakcie wygranej także za pośrednictwem wiadomości e – mail, wysłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1 Regulaminu.

 

 1. Dane Osobowe

 

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Jednocześnie, w zgłoszeniu konkursowym Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyżej wymieniona zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Zaniechanie ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 1. Prawa Autorskie

 

 1. Zgłoszenie dokonane w związku z Konkursem jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawa zależne do stworzonej na potrzeby Konkursu odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu, o ile odpowiedź taka stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które to przeniesienie następuje w sposób nieodpłatny i uprawnia do wykorzystania utworu na wszelkich znanych, w chwili przeniesienia praw, polach eksploatacji, w szczególności:

– utrwalania i zwielokrotniania utworu,

– obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

– rozpowszechniania utworu w inny sposób, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Jednocześnie, w zakresie wskazanym powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego czasowo i nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu i nadzoru nad sposobem korzystania z niego, w tym eksploatacji anonimowej (bez oznaczania autorstwa).

 1. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zgłaszany tekst (odpowiedź na pytanie, o którym mowa w § III pkt. 2 ppkt. 1.3 Regulaminu) nie narusza praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Prace konkursowe Uczestników mogą zostać umieszczone przez Organizatora w Internecie, wykorzystane w katalogach Organizatora, lub opublikowane lub wykorzystane przez Organizatora w inny sposób w jego materiałach reklamowych i promocyjnych, na co Uczestnicy, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, wyrażają zgodę.

 

IV

NAGRODY

 

 1. Zgodnie z procedurą przedstawioną w § III pkt. 3 Regulaminu, Organizator przyzna następujące nagrody:
 • Nagrodę Pierwszego Stopnia, tj. voucher na skorzystanie z oferty katalogowej na sezon 2017 Organizatora, w tym usługi Grecos Active by Ewa Chodakowska, o wartości 5.000,00 zł. (pięciu tysięcy złotych);
 • Nagrodę Drugiego Stopnia, tj. voucher na skorzystanie z oferty katalogowej na sezon 2017 Organizatora, w tym usługi Grecos Active by Ewa Chodakowska, o wartości 3.000,00 zł. (trzech tysięcy złotych);
 • Nagrodę Trzeciego Stopnia, tj. voucher na skorzystanie w roku 2017 z usługi Organizatora Grecos Active by Ewa Chodakowska, o wartości 329,00 zł (trzystu dwudziestu dziewięciu złotych).

Vouchery, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać wykorzystane w całej sieci sprzedaży Grecos Holiday.

 1. Oprócz nagród wymienionych w punkcie 1 powyżej, każdy ze zwycięzców otrzyma także nagrodę pieniężną, w kwocie pozwalającej na uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z wygranej w Konkursie, zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (przybliżona wysokość nagrody pieniężnej wyniesie 11,[1] % wartości każdej z nagród wymienionych w punkcie 1 powyżej). Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora, jako płatnika, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z wygranej w Konkursie, do właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu nagród, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w pieniądzu.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 5. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy zostali wyłonieni przez Komisję Konkursową na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Warunkiem skorzystania z vouchera, o którym mowa w ppkt. 1.3 powyżej jest wzięcie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, której program obejmuje usługę Grecos Active by Ewa Chodakowska.

 

V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie, jak również w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem________________.
 6. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.
 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 8. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.